1400 دور سه فاز tools (9)

3000 دور تکفاز tools (6)

3000 دور سه فاز tools (10)