الکتروموتور تکفاز vemat (25)

سه فاز vemat (76)

الکتروموتور های ومات در تطابق با استاندارد های جهانی، کلیه پارامتر های مورد نظر جهت کاهش مصرف انرژی را رعایت کرده است.این اصول خصوصا در استاندارد های اروپایی  EU  که استانداردهای اتحادیه اروپا که هدف اصلی آنها کاهش مصرف انرژی است، لحاظ گردیده است.

Efficiency بالا یکی از استاندارد های اصلی الکتروموتور های ومات می باشد.

مصرف کم انرژی در هر دو سطح کاربری عمومی و کاربری های صنعتی دغدغه اصلی شرکت ومات در تولید و طراحی الکتروموتور ها میباشد.دقیقا به همین دلیل شرکت ومات همواره تحقیقات گسترده در راستای دستیابی به پیشرفت های تکنولوژی به منظور یافتن راه هایی که منجر به کاهش مصرف انرژی در تولیدات میشود را به انجام می رساند.