گیربکس yilmaz پايه دار MR (118)

گیربکس yilmaz فلنچ دار NR (22)