نمایش 1–12 از 18 نتیجه

با توان 1000Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 400 SM

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 105Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 225 ML

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 120Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 225 LS

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 1300Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 400 MM

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 150Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 250 SL

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 1600Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 450 SM

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 200Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 250 MM

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 300Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 225 LS

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 30Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 160 LB

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 370Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :SK 250 LM

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 400Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول : SK 315 SM

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.

با توان 40Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :SK 160 WB

برند های بسیاری برای ژنراتورها وجود دارند که هر یک دارای ویژگی های منحصر به فردی هستند. یکی از این برند ها ایتال موتورز مربوط به کشور ایتالیا می باشد که ژنراتورهایی با راندمان بالا و مصرف انرژی کم، همچنین کیفیت مطلوب در سطح جهانی تولید و عرضه می کند. ژنراتورهای ایتال موتورز را می توان به عنوان تجهیزاتی که در پیشرفت بسیاری از صنایع نقش موثری داشته اند، در نظر گرفت. با استفاده از این ژنراتور ها می توان از طریق القای  الکترومغناطیس ناشی از حرکت روتور در اطراف استاتور، انرژی الکتریسیته تولید کرد.

ژنراتورهای ایتال موتورز از 30 kva  تا 2600 kva  و با توجه به نیاز خریداران، برای مصارف مختلف صنعتی و ساختمانی طراحی می شوند.