نمایش 1–12 از 46 نتیجه

Stamford با توان 1000Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  HCI634J

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 100Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  UCI274C

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 10Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  PI044E

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 1110Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  HCI634K

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 114Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  UCI274D

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 12.5Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  PI044F

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 1225Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  PI734A

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 13.5Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  BCI164C

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 1360Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  PI734B

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 140Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  UCI274E

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 1505Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  PI734C

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.

Stamford با توان 15Kva

تماس بگیرید

کد فنی محصول :  PI044G

شرکت استمفورد در سال 1905 در استمفورد انگلستان تاسیس گردید. نام این شرکت در ابتدا Stamford electrical بود. در سال 1935 این کارخانه فعالیت اصلی خود را در شهر منچستر، به طراحی و ساخت ژنراتور و کمپرسور هوا معطوف کرده و به Stamford Newage تغییر نام داد. ژنراتور های استمفورد بیشتر به صورت کوپل شده با موتور دیزل ها مورد استفاده قرار می گیرند و نام ژنراتور استمفورد نیز از همان ژنراتور های دیزلی می آید.