مشاهده همه 9 نتیجه

اینورتر تکفاز انکام مدل EN600 2/2KW

4,760,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-2S0022

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.

اینورتر تکفاز انکام مدل EN600 3/7KW

5,740,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-2S0037

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.

اینورتر سه فاز انکام مدل EN600 11KW

9,730,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-4T0110

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.

اینورتر سه فاز انکام مدل EN600 15KW

11,340,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-4T0150

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.

اینورتر سه فاز انکام مدل EN600 2/2KW

5,320,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-4T0022

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.

اینورتر سه فاز انکام مدل EN600 22KW

19,040,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-4T0220

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.

اینورتر سه فاز انکام مدل EN600 3/7KW

6,020,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-4T0037

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.

اینورتر سه فاز انکام مدل EN600 5/5KW

7,140,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-4T0055

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.

اینورتر سه فاز انکام مدل EN600 7/5KW

7,840,000 تومان
کد فنی محصول : EN600-4T0055

اینورتر های پیشرفته انکام در سری های EN600 در بازار می باشد. این اینورتر ها با عملکرد و ویژ گی های پیشرفته مناسب در تمامی کاربری ها به خصوص کاربری های سنگین و ضربه ای می باشد.