چینی 1400 دور تکفاز (7)

چینی 1400 دور سه فاز (27)

چینی 3000 دور تکفاز (6)

چینی 3000 دور سه فاز (31)

چینی 900 دور سه فاز (23)