سه فاز آلمینیومی ۱۰۰۰ دور (11)

سه فاز آلمینیومی ۱۵۰۰ دور (17)

سه فاز آلمینیومی ۳۰۰۰ دور (17)

سه فاز آلمینیومی 750 دور (8)