سه فاز چدنی ۱۰۰۰ دور (21)

سه فاز چدنی ۱۵۰۰ دور (24)

سه فاز چدنی ۳۰۰۰ دور (19)